Hvorfor ikke velge mer enn én metode for kritisk befolkningsvarsling?

Blogartikkel: Espen Gylvik, administrerende direkør i UMS

Hard eller myk Taco… Hvorfor kan vi ikke ha begge deler?

Espen Gylvik, adm.dir. i UMS

En gammel reklame setter de tradisjonelle harde tacoskjellene opp mot de myke Mexicanske tacolefsene og man debatterer hva som er best. En enkel løsning foreslås av en liten jente: "Hvorfor ikke ta det beste fra begge verdener og ha begge typer?" sier hun, og får heltestatus for sin enkle løsning på den evige diskusjonen.
Selv om ikke alle problemer i verden har en så enkel løsning, kan flere ha nytte av tilnærmingen.

Et klassisk eksempel finner vi innen befolkningsvarsling. Debatter rundt "den ene teknologien versus den andre" har resultert i mange uløste problemer. Flere ganger er det konstatert at ulike teknologier er det endelige svaret på et problem, for så å bli motbevist.

Verden står i dag ovenfor stadig flere trusler. Omfanget av naturkatastrofer, terrorhandlinger og ulykker fortsetter å øke verden over. Samtidig øker folks bevissthet om hendelser og ulykker. Det har blitt nødvendig for styrende organer å iverksette tiltak. Både nasjoner, distrikter og enkeltkommuner tar grep for å sikre god befolkningsvarsling.

Ulike teknologier
Behovet for å informere innbyggere under kritiske hendelser har fremskyndet teknologisk utvikling. Mulighetene for mobilkommunikasjon har igjen forbedret mulighetene til å nå mennesker i nødsituasjoner betydelig. To teknologier som er utviklet de senere årene har klare fordeler grunnet enkelhet og effektivitet. Disse er Cell Broadcast (CB) og Lokasjonsbasert SMS (LB-SMS).

Cell Broadcast

Cell Broadcast er et av de åpenbare valgene for nødvarsling, da denne teknologien ble inkludert i GSM-standarden spesielt for dette formålet. Fordi CB er rettet mot alle radioceller i et begrenset område - i motsetning til mot hver enkelt telefon - er meldingslevering ekstremt effektiv med lav belastning på radionettverket.

Den største ulempen ved CB er at telefonen må konfigureres for å kunne motta CB-meldinger. Dette krever at sluttbrukeren gjør en aktiv handling noe som ofte viser seg vanskelig å få gjennomført. I et europeisk land der CB er valgt som standard for befolkningsvarsling, er ikke engang halvparten av mobiltelefonene aktivert for CB til tross for massive reklamekampanjer for å få folk til å handle. I tillegg finnes det telefoner som ikke er konfigurert for å kunne motta CB-meldinger uansett. Dette reduserer CB-effektiviteten ytterligere i et nødsituasjonsscenario.

Videre gir ikke CB leveringsrapporter eller statistikk omkring antall mottakere av en melding. Mottaker kan heller ikke svare på meldingen. Erfaring fra store katastrofer, som jordskjelvet på Haiti, har lært oss at tilbakemeldinger fra publikum er essensielt. Med CB roper man, men man lytter ikke.

Lokasjonsbasert SMS

LB-SMS, derimot, adresserer alle begrensningene angitt ovenfor for CB. SMS-meldinger krever ikke konfigurasjon av sluttbrukere og gir en enkel og kjent mekanisme for mottakerne å svare tilbake med kritisk informasjon. Med SMS er leveringsstatus tilgjengelig slik at man får en oversikt over hvor mange som faktisk har mottatt meldingen, noe som igjen bidrar til å effektivisere videre planlegging.

LB-SMS når ikke opp til CB når det gjelder leveringshastighet, men teknologien gir betydelige fordeler versus CB. Samtidig kan CBs fart og rekkevidde komme til nytte når et svært stort antall mennesker har behov for å bli varslet på ekstremt kort tid.

Myndigheter over hele verden har i mange år vurdert funksjonene opp mot hverandre. Noen har lent seg mot den ene teknologien, andre mot den andre. Et økende antall hendelser har vist at CB kanskje ikke er like pålitelig som antatt, og at LB-SMS kanskje ikke kan matche CBs hastighet. Kanskje dette viser at det kan være fordelaktig å følge den lille jentas råd. Et system som kombinerer fordelene til begge teknologier samtidig som ulempene minimeres, virker ideelt. I UMS har vi klart å styrke og tilpasse vårt flaggskipprodukt, UMS Alert, til å jobbe effektivt med begge teknologiene. Systemet samler CB og LB-SMS under ett tak. Dermed har myndigheter mulighet til å bruke begge løsninger, sammen eller hver for seg, basert på situasjonen.

En orkan eller syklon som kan forutsees dager på forhånd, varsles mest effektivt ved bruk av LB-SMS for å trygt evakuere alle borgere, mens et CB-varsel kan være mer effektivt for å håndtere for eksempel et jordskjelv, som gir svært liten tid til å varsle et stort antall mennesker.

UMS bringer det beste fra to verdener sammen

I UMS gjør vi det den lille jenta fra den gamle annonsen sier; vi bringer det beste av de to verdener sammen. Vi bruker de to teknologiene, som ble ansett som polære motsetninger, sammen for å fungere med større effektivitet og nøyaktighet enn de har mulighet til å oppnå hver for seg. En balansert tilnærming av denne typen kan potensielt redusere katastroferisikoen i et samfunn med større margin enn det vi ser i dag.

Del denne artikkelen:

Les mer om: