Viktig kunngjøring

Styret i Unified Messaging Systems ASA anbefaler frivillig tilbud fra Everbridge

Tilbud med kontantoppgjør på NOK 1.37 per aksje i Unified Messaging Systems, som verdsetter den totale aksjekapitalen i Unified Messaging Systems til ca. NOK 268 millioner (ca. USD 33,6 millioner) på fullt utvannet basis.

Tilbudet er anbefalt av styret i Unified Messaging Systems.

Forhåndsaksept av tilbudet fra aksjonærer som til sammen representerer ca. 67,3% av totalt utstedt aksjekapital i Unified Messaging Systems.

Styret i Unified Messaging Systems ASA (“Unified Messaging Systems”) har i dag offentliggjort inngåelse av en transaksjonsavtale med Everbridge Inc. og Everbridge Holdings Limited (“Everbridge”), et heleid datterselskap av Everbridge, Inc. (Nasdaq: EVBG), hvoretter Everbridge vil fremsette et frivillig tilbud (“Tilbudet”) om å kjøpe alle aksjene i Unified Messaging Systems for NOK 1,37 per aksje i kontant oppgjør. Tilbudet verdsetter den totale aksjekapitalen i Unified Messaging Systems til ca. NOK 268 millioner på fullt utvannet basis. Styret i Unified Messaging Systems har besluttet å anbefale at aksjonærene aksepterer Tilbudet.

Tilbudsprisen innebærer en premium på 44,8% på Unified Messaging Systems’ sluttkurs 12. februar 2018, og en premium på 48,1% og 46,2% på henholdsvis 90 og 180 dagers volumvektet gjennomsnittskurs per 12. februar 2018, som var siste handelsdag før offentliggjøring av Tilbudet.

«Den foreslåtte sammenslåingen av Unified Messaging Systems og Everbridge vil gjøre begge selskapene sterkere. Med sine ressurser vil Everbridge være i stand til å videreutvikle Unified Messaging Systems' posisjon. Styret i Unified Messaging Systems har foretatt en grundig vurdering av vilkårene i Tilbudet. Vi mener Tilbudet anerkjenner Unified Messaging Systems’ strategiske verdi og gir en attraktiv kontantpremie til våre aksjonærer "
sier Reidar Fougner, styreleder i Unified Messaging Systems.

Noen av Unified Messaging Systems’ største aksjonærer, inkludert Fougner Invest AS, representert av styreleder Reidar Fougner, og Kristianro AS, representert av styremedlem Eigil Stray Spetalen, har forhåndsakseptert Tilbudet for alle sine aksjer. Everbridge har videre mottatt forhåndsaksepter fra alle styremedlemmer og medlemmer av ledelsen som eier aksjer i Unified Messaging Systems. Det totale antall aksjer som er omfattet av disse forhåndsakseptene utgjør ca. 67,3% av Unified Messaging Systems’ utstedte aksjekapital. Videre har Everbridge inngått betingede kjøpsavtaler med innehavere av 2 285 000 aksjeopsjoner, hvoretter Everbridge vil kjøpe disse opsjonene til en pris som er lik forskjellen mellom Tilbudsprisen og utøvelseskursen for aksjeopsjonene, med forbehold for at Tilbudet blir gjennomført. Den samlede kjøpesummen for alle utestående opsjoner i Unified Messaging Systems er NOK 1.066.700 (ca. USD $134.000). Disse forhåndsakseptene og forpliktelsene til å selge aksjeopsjoner kan trekkes tilbake av aksjonærene og opsjonsinnehaverne dersom et det blir fremsatt et bedre konkurrerende tilbud, og styret i Unified Messaging Systems bestemmer seg for å anbefale et slikt konkurrerende tilbud som beskrevet nedenfor.

Vilkår og betingelser for Tilbudet

I henhold til Tilbudet vil Everbridge fremsette et frivillig tilbud om å kjøpe samtlige utstedte aksjer i Unified Messaging Systems for NOK 1,37 i kontant oppgjør. Alle detaljene i Tilbudet, inkludert alle vilkår og betingelser, vil inkluderes i et tilbudsdokument som oppfyller kravene i verdipapirhandelloven, og som forventes distribuert til Unified Messaging Systems aksjonærer rundt slutten av februar 2018, etter godkjenning fra Oslo Børs. Tilbudsperioden vil være to uker, med forbehold om forlengelse, og oppgjør av Tilbudet forventes å finne sted i løpet av første kvartal 2018. Oppgjør av Tilbudet vil være garantert av Everbridge Inc.

Gjennomføring av Tilbudet er betinget av oppfyllelse eller frafallelse av vanlige betingelser for gjennomføring, blant annet aksept for minst 90% av aksjekapitalen på fullt utvannet basis eller en slik lavere prosentandel (ikke mindre enn 50%) av de utstedte aksjene i Unified Messaging Systems som Everbridge bestemmer, og at ingen vesentlig negativ endring har oppstått i Unified Messaging Systems. Tilbudet er ikke betinget av finansiering eller godkjennelser fra offentlige myndigheter. Everbridge vil finansiere transaksjonen med tilgjengelige likvide midler.

Tilbudsdokumentet vil inneholde anbefalingen av Tilbudet fra styret i Unified Messaging Systems. Styret i Unified Messaging Systems har rett til å endre eller trekke sin anbefaling av Tilbudet dersom det blir fremsatt et bedre konkurrerende bud som ikke matches av Everbridge innen fire dager etter at det ble gitt melding om det. Enhver slik endring eller tilbaketrekking vil gi Everbridge rett til å trekke seg fra Tilbudet. Unified Messaging Systems har inngått avtale om å betale Everbridge en break fee på NOK 12,5 millioner dersom anbefalingen gitt av styret i Unified Messaging Systems trekkes tilbake eller endres, eller dersom Tilbudet bortfaller etter annonsering av et konkurrerende tilbud som resulterer i oppkjøp av Unified Messaging Systems.

Cipriano AS er strategisk rådgiver og Wikborg Rein Advokatfirma AS er juridisk rådgiver for Unified Messaging Systems. Unified Messaging Systems vil engasjere en uavhengig tredjepart til å avgi den formelle uttalelsen om Tilbudet som skal utstedes i samsvar med § 6-16 (1) c.f. 6-19 (1) i verdipapirhandelloven.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Reidar Fougner: +47 909 38 827
Styreleder i Unified Messaging Systems ASA

About Unified Messaging Systems

Unified Messaging Systems ASA is a Norwegian technology company with international operations, headquartered in Oslo. The company has more than 1,200 customers worldwide reaching over 500 million people with its systems for public notifications. The company was founded in 1998 and is established as an industry leader within the area of critical communication and population alerting systems.

Forward-looking Statements

This news release contains certain forward-looking statements that are based on uncertainty, as they relate to events and depend on circumstances that will occur in the future and which, by their nature, may have an impact on results of operations and the financial condition of Unified Messaging Systems. Such forward-looking statements reflect our current expectations and are based on the information currently available to Unified Messaging Systems. Unified Messaging Systems cannot give any assurance as to whether such forward-looking statements will prove to be correct. These forward-looking statements include statements regarding the Offer, our expectations as to the launch of the Offer, including the terms of the Offer and expected timing, as well as expected benefits of the Offer. There are a number of factors that could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied by these forward-looking statements. These factors include, among other things, satisfactions of conditions to the Offer and investor participation in the Offer.

Everbridge Announces a Recommended Cash Offer to Acquire UMS at NOK 1.37 Per Share

Burlington, Mass., February 14, 2018 - Everbridge Holdings Limited and Everbridge, Inc.,  the global leader in critical event management and enterprise safety applications to help keep people safe and businesses running faster (NASDAQ:EVBG) (“Everbridge”) have on February 13, 2018 entered into a transaction agreement with the Board of Directors of Unified Messaging Systems ASA (“Unified Messaging Systems”) (Oslo Axess: UMS) whereby Everbridge will launch a voluntary cash offer (the “Offer”) to acquire the entire issued share capital of Unified Messaging Systems for NOK 1.37 per share in cash. The Offer values the total share capital of Unified Messaging Systems at approximately NOK 268 million (approximately USD $33.6 million) on a fully diluted basis.

“Unified Messaging Systems offers technology for alerting large international populations on mobile devices. This innovative technology is unique in the marketplace,” said Jaime Ellertson, Chairman and Chief Executive Officer of Everbridge.
“The company will provide a new way for Everbridge to help keep people safe while also expanding our international footprint. This aligns extremely well with our strategy.”

“The proposed combination of Unified Messaging Systems and Everbridge will enable both companies to deliver a more comprehensive suite of solutions to a larger number of customers. The Board of Directors of Unified Messaging Systems has undertaken a careful review of the terms and conditions of the Offer. We believe the Offer recognizes the strategic value of Unified Messaging Systems and delivers an attractive cash premium to our shareholders”
said Reidar Fougner, Chairman of the Board of Directors of Unified Messaging Systems.

The offer price represents a 44.8% premium to Unified Messaging Systems’ closing share price on 13 February 2018 and a 48.1% and 46.2% premium to the 90 days and 180 days volume weighted average stock price on 13 February 2018, the last trading day prior to the announcement of the Offer, respectively.

Certain of Unified Messaging Systems’ largest shareholders, including Fougner Invest AS represented by the chairman Reidar Fougner and Kristianro AS represented by board member Eigil Stray Spetalen, have pre-accepted the Offer for all shares they own. In addition, Everbridge has received pre-acceptances from each of the Directors and executive management holding shares in Unified Messaging Systems to tender their shares in the Offer. The total number of shares subject to these pre-acceptances represent approximately 67.3% of Unified Messaging Systems’ issued share capital. In addition Everbridge has entered into conditional purchase agreements with holders of 2,285,000 share options whereby Everbridge will purchase these options at a price equal to the difference between the Offer price and the exercise price for the share options, subject to closing of the Offer. The aggregate purchase price for the purchase of all the outstanding options in Unified Messaging Systems is NOK 1,066,700 (approximately USD $134,000). These pre-acceptances and commitments to sell share options may be withdrawn by the shareholders and the option holders in the event a superior competing offer is launched and the Board of Directors of Unified Messaging Systems decides to recommend such competing offer as described below.

Under the terms of the Offer, Everbridge will make a voluntary offer to acquire the entire issued share capital of Unified Messaging Systems for NOK 1.37 per share in cash. The complete details of the Offer, including all terms and conditions, will be included in an offer document complying with the requirements of the Norwegian Securities Trading Act and which is expected to be distributed to Unified Messaging Systems shareholders in February 2018, following approval by the Oslo Stock Exchange. The Offer period will be two weeks, subject to extension, and settlement of the Offer is expected to take place during the first quarter of 2018.

The closing of the Offer is subject to satisfaction or waiver of customary closing conditions, inter alia including a minimum acceptance of at least 90% on a fully diluted basis or such lower percentage (not being less than 50%) of the issued Unified Messaging Systems shares as Everbridge determines, and no material adverse change having occurred in Unified Messaging Systems. The Offer is not subject to any financing condition or any regulatory approvals. Everbridge will finance the transaction with existing cash balances.

The offer document will include the recommendation of the Offer by the Board of Directors of Unified Messaging Systems. The Board of Directors of Unified Messaging Systems has the right to amend or withdraw its recommendation of the Offer in the event a superior competing offer is made that is not matched by Everbridge within four days of being provided with notice thereof. Any such amendment or withdrawal will permit Everbridge to withdraw from the Offer. Unified Messaging Systems has agreed to pay Everbridge a break-fee of NOK 12.5 million in the event that the recommendation of the offer issued by the Board of Directors of Unified Messaging Systems is withdrawn or amended, or the Offer lapses following the announcement of a competing offer that results in the acquisition of Unified Messaging Systems.

Everbridge does not own any shares in Unified Messaging Systems or other financial instruments that gives Everbridge a financial exposure similar to a shareholding in Unified Messaging Systems. Everbridge has not acquired any shares in Unified Messaging Systems during the last six months prior to this announcement.

Everbridge intends to make a compulsory acquisition of the remaining shares in Unified Messaging Systems upon acquiring not less than 90% of the shares in Unified Messaging Systems under the Offer. Further, upon such acquisition Everbridge intends to propose to the general meeting of Unified Messaging Systems that an application is filed with the Oslo Stock Exchange to de-list the shares of Unified Messaging Systems.

Beringer Finance is acting as financial advisor and Advokatfirma DLA Piper Norway DA is acting as legal advisor to Everbridge.

About Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) is a global software company that provides enterprise software applications that automate and accelerate organizations' operational response to critical events in order to keep people safe and businesses running faster. During public safety threats such as active shooter situations, terrorist attacks or severe weather conditions, as well as critical business events such as IT outages, cyber-attacks or other incidents such as product recalls or supply-chain interruptions, over 3,500 global customers rely on the company’s SaaS-based platform to quickly and reliably aggregate and assess threat data, locate people at risk and responders able to assist, automate the execution of pre-defined communications processes, and track progress on executing response plans. The company’s platform sent over 2 billion messages in 2017, and offers the ability to reach more than 200 countries and territories with secure delivery to over 100 different communication devices. The company’s critical communications and enterprise safety applications include Mass Notification, Incident Management, Safety Connection, IT Alerting, Visual Command Center®, Crisis Commander®, Community Engagement and Secure Messaging. Everbridge serves 9 of the 10 largest U.S. cities, 8 of the 10 largest U.S.-based investment banks, 25 of the 25 busiest North American airports, six of the 10 largest global consulting firms, six of the 10 largest global auto makers, all four of the largest global accounting firms, four of the 10 largest U.S.-based health care providers and four of the 10 largest U.S.-based health insurers. Everbridge is based in Boston and Los Angeles with additional offices in San Francisco, Lansing, Orlando, Beijing, London, and Stockholm For more information, visit www.everbridge.com, read the company blog, and follow on Twitter and Facebook.

Cautionary Language Concerning Forward-Looking Statements:

This press release contains “forward-looking statements” within the meaning of the “safe harbor” provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, including but not limited to, statements regarding the anticipated opportunity and trends for growth in our critical communications and enterprise safety applications and our overall business, our market opportunity, our expectations regarding sales of our products, and our goal to maintain market leadership and extend the markets in which we compete for customers. These forward-looking statements are made as of the date of this press release and were based on current expectations, estimates, forecasts and projections as well as the beliefs and assumptions of management. Words such as “expect,” “anticipate,” “should,” “believe,” “target,” “project,” “goals,” “estimate,” “potential,” “predict,” “may,” “will,” “could,” “intend,” variations of these terms or the negative of these terms and similar expressions are intended to identify these forward-looking statements. Forward-looking statements are subject to a number of risks and uncertainties, many of which involve factors or circumstances that are beyond our control. Our actual results could differ materially from those stated or implied in forward-looking statements due to a number of factors, including but not limited to: our ability to market and sell newly acquired products; the ability of our products and services to perform as intended and meet our customers’ expectations; our ability to attract new customers and retain and increase sales to existing customers; our ability to increase sales of our Mass Notification application and/or ability to increase sales of our other applications; developments in the market for targeted and contextually relevant critical communications or the associated regulatory environment; our estimates of market opportunity and forecasts of market growth may prove to be inaccurate; we have not been profitable on a consistent basis historically and may not achieve or maintain profitability in the future; the lengthy and unpredictable sales cycles for new customers; nature of our business exposes us to inherent liability risks; our ability to attract, integrate and retain qualified personnel; our ability to successfully integrate businesses and assets that we may acquire; our ability to maintain successful relationships with our channel partners and technology partners; our ability to manage our growth effectively; our ability to respond to competitive pressures; potential liability related to privacy and security of personally identifiable information; our ability to protect our intellectual property rights, and the other risks detailed in our risk factors discussed in filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”), including but not limited to our Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2016 filed with the SEC on March 23, 2017. The forward-looking statements included in this press release represent our views as of the date of this press release. We undertake no intention or obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise. These forward-looking statements should not be relied upon as representing our views as of any date subsequent to the date of this press release.

All Everbridge products are trademarks of Everbridge, Inc. in the USA and other countries. All other product or company names mentioned are the property of their respective owners.

About Unified Messaging Systems

Unified Messaging Systems ASA is a Norwegian technology company with international operations, headquartered in Oslo. The company has more than 1,200 customers worldwide reaching over 500 million people with its systems for public notifications. The company was founded in 1998 and is established as an industry leader within the area of critical communication and population alerting systems.

Important Notice:

THE OFFER WILL NOT BE MADE IN ANY JURISDICTION IN WHICH MAKING OF THE OFFER WOULD NOT BE IN COMPLIANCE WITH THE LAWS OF SUCH JURISDICTION. THIS ANNOUNCEMENT DOES NOT IN ITSELF CONSTITUTE AN OFFER. THE OFFER WILL ONLY BE MADE ON THE BASIS OF THE OFFER DOCUMENT AND CAN ONLY BE ACCEPTED PURSUANT TO THE TERMS OF SUCH DOCUMENT.

Media Contact:

Everbridge
Jeff Benanto, 781-373-9879
jeff.benanto@everbridge.com

or

Investor Contact:

ICR
Garo Toomajanian, 818-230-9712
ir@everbridge.com

Medieomtale

Del denne artikkelen: